i-Co
Administratie- en belastingconsulenten
Ekkersrijt 4204 | 5692 DE Son en Breugel| Tel: 0499 464411

Algemene voorwaarden (AVG)

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch, bijvoorbeeld via de I-Co website of op CD-ROM).

2. Opdrachtgever: de partij aan wie het aanbod van I-Co is gericht, met wie I-Co de overeenkomst heeft gesloten of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan producten of diensten aan deze partij worden geleverd.

3. Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen I-Co en opdrachtgever.

4. Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen I-Co en opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen I-Co en opdrachtgever waarop I-Co deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met I-Co, voor zover de bij uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door I-Co gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. I-Co is slechts aan offertes gebonden indien deze voor akkoord zijn ondertekend door de opdrachtgever en door I-Co zijn ontvangen en geaccepteerd.

3. Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van I-Co. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de opdrachtgever door I-Co worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk “, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. I-Co zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft I-Co het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan I-Co aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan I-Co worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan I-Co zijn verstrekt heeft I-Co het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. I-Co is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat I-Co is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheden voor haar kenbaar behoorden te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan I-Co de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit indicatief en nimmer een fatale termijn. De overschrijding van een genoemde levertijd brengt I-Co  niet in verzuim. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever I-Co derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijzigingen van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. I-Co zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal I-Co de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5. In afwijking van lid 3 zal I-Co geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt I-Co zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door I-Co verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van I-Co worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

3. I-Co behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van I-Co op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan I-Co ter kennis gekomen omstandigheden. Dergelijke omstandigheden geven I-Co een goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien I-Co de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is I-Co bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van I-Co schadevergoeding te vorderen.

3. I-Co heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan I-Co.

2. Indien een klacht gegrond is, zal I-Co de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

2.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal I-Co slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

4. Bugs in software die veroorzaakt worden door onderliggende systemen of ontwikkelomgevingen zijn niet de verantwoording van I-Co.

Artikel 12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

3.3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van I-Co, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijken uurtarief is overeengekomen.

4.4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5.5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6.6. Indien I-Co met een opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is I-Co niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. I-Co mag prijsstijgingen doorberekenen, indien I-Co kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 20 dagen na factuurdatum, op een door I-Co aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 20 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

4.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van I-Co en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens I-Co onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
– over de eerste € 6.500  15%
– over het meerdere tot € 13.000 10%
– over het meerdere tot € 32.500   8%
– over het meerdere tot € 130.000   5%
– over het meerdere    3%

2. Indien I-Co aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien I-Co aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van I-Co, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van I-Co beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan twee maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperking van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van I-Co of haar ondergeschikten.

5. I-Co is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid en werkstakingen,  in het bedrijf van I-Co worden daaronder begrepen.

2. I-Co heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert plaats vindt nadat I-Co haar verbintenissen had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van I-Co opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door I-Co niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.4. Indien I-Co bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschilbeslechting

De rechter in de woonplaats van I-Co is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft I-Co het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen I-Co en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantoren van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Eindhoven. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

 

 

Privacy statement I-Co (AVG)

Inleiding

I-Co neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@i-co.nl.

Wie is I-Co?

I-Co (Information Controlling), kantoorhoudende te (5692 DE) Son aan Ekkersrijt 4204, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17125283.

I-Co is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door I-Co de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt I-Co jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor I-Co persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens I-Co voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door I-Co worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   
Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
   

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

I-Co heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat I-Co gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Kamer van Koophandel, Belastingdienst, Banken.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij I-Co over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen en zo nodig (laten) wijzigen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij I-Co. Je kunt verzoeken dat I-Co je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om I-Co te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van I-Co of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van I-Co te verkrijgen. I-Co zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat I-Co je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door I-Co

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@i-co.nl. I-Co zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat I-Co een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien I-Co je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en I-Co
  • Externe adviseurs
  • Belastingdienst,
  • Het kan zijn dat I-Co verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop I-Co je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@i-co.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop I-Co jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@i-co.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.